Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Samuel Kaleta
Náměstí 483
340 22 Nýrsko, Czech rep.
IČO: 68794541
DIČ: CZ6112180349
tel.: (+420) 602 230 645
email: info@intra-info.net


Účely zpracování osobních údajů:

A. Pro marketingové účely

Pro účely marketingu (rozesílání nabídek, reklam apod.) neeviduji žádné údaje. Tento způsob marketingu nepoužívám, spoléhám na osvědčené “dobré zboží se chválí samo” a spokojení uživatelé se o “reklamu” postarají sami. Případní zájemci si pak tyto stránky snadno najdou sami.

B. Pro obchodní účely

Ve chvíli kdy se rozhodnete zakoupit některý z produktů nabízených na těchto webových stránkách a kliknutím na příslušné tlačítko odešlete objednávku, nebo mi svoje osobní údaje sdělíte osobně, telefonicky či SMS, eviduji tyto údaje, abych mohl zpracovat objednávku a odeslat vám objednané zboží, případně vám zasílat informační emaily. K tomuto účelu shromažďuji tyto informace:

 • jméno a příjmení
 • oslovení (pan | paní | slečna)
 • adresu doručení
 • adresu fakturační
 • telefon
 • e-mail
 • IČO, DIČ (jen v případě, že je potřebujete mít uvedené na faktuřa)
 • datum narození (jen v případě, že součástí objednávky je také registrace u společnosti Lifestyles)
 • Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, zaslání zboží a případné registraci u spol. Lifestyles.

C. Pro informační účely

Zákazníkům zasílám infromační emaily a to jen v mimořádných případech, zpravidla ne více než 6x ročně. Jejich zasílání lze zrušit kliknutím na příslušný odkaz, který je uveden v patičce každého informačního emailu, případně i jinou formou (žádostí v emailu, kontaktním formulři, telefonicky apod.)

Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou (kromě správce):

 • osoby podílející se na dodání zboží (přepravní služby apod.),
 • osoby podílející se na realizaci plateb (banky, Česká pošta, Slovenská pošta, přepravní služby apod.),
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatelé webhostingu)
 • a osoby zajišťující případné další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • V případě objednání produktů se slevou a registrací či registračního formuláře (registrace) předávám osobní údaje společnosti Lifestyles Czech Republic/Slovakia, Hlavní 131, 624 00 Brno, tel: (+420) 541 425 425, email: czech@lifestyles.net.
  Předání osobních údajů v těchto případech probíhá na základě smlouvy, kterou mám s těmito osobami (společnostmi) uzavřenou.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení. Po této době vaše osobní údaje budu uchovávat i nadále, resp. do té doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, tipů a obchodních sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.
Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, nebo v mém zabezpečeném (hesla, antivir, antispyware apod) počítači, takže vaše osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Údaje v listinné podobě neshromažďuji. Výjimkou jsou faktury (vydané či přijaté), které jsou uloženy na bezpečném, cizím osobám nepřístupném místě.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací a osobám, které zpracovávají moje účetnictví. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Předávání osobních údajů - Heuréka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu.

V Nýrsku, 25.5.2018